Wyniki egzaminu ósmoklasisty

                                                    
             Szczegóły

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

  1. do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej), 
  2. 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej, 
  3. od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały złożone wcześniej)

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 17 września br.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Opieka stomatologiczna
nad uczniami szkół 
Gminy Słupno

Dobry start. Trwa nabór wniosków.

Chroń 
siebie i innych

Realizujemy projekt Kreatywnie i interaktywnie

             Szczegóły
Inspektorem ochrony danych 
 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie 
 jest Pani Ewa Foryszewska - Jarzyńska, z którą mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail 
iod.jednostki@slupno.eu
Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Borowska

Sekretarz szkoły: Edyta Kusińska
tel/fax: (024) 261 29 22
e-mail: sekretariat@spliszyno.pl


GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00 

Szkolny psycholog - pani Sylwia Kwiatkowska zaprasza w środy w godzinach 10.00 - 13.00. 

Kontakt tylko telefoniczny 507 432 489
 lub e-mail: s-kwiatkowska@wp.pl.
Organ prowadzący:

Gmina Słupno
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno


Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
z delegaturą w Płocku


Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Ziemi Mazowieckiej
w Liszynie
09-408 Płock
ul. Wawrzyńca Sikory 19